Information

中小企業景況調査

調査目的

中小企業の景気動向について、その実態と要員を四半期ごとに分析し、業種間の比較によって、差異分析を行い、その分析結果に基づき、今後の経営活動の健全な発展を図るために業種別の景況情報を提供する。

調査概要

調査対象 福岡県内 会員事業所約150社
調査時点 6月、9月、11月、3月時点
調査方法 商工会経営指導員による調査対象企業への調査表調査

調査報告書

第153回 中小企業景況調査報告書(平成29年7月~9月期)

第152回 中小企業景況調査報告書(平成29年4月~6月期)

第152回 概要版(平成29年4月~6月期)

第151回 中小企業景況調査報告書(平成29年1月~3月期)

第151回 概要版(平成29年1月~3月期)

第150回 中小企業景況調査報告書(平成28年10月~12月期)

第150回 概要版(平成28年10月~12月期)

第149回 中小企業景況調査報告書(平成28年7月~9月期)

第149回 概要版(平成28年7月~9月期)

第148回 中小企業景況調査報告書(平成28年4月~6月期)

第148回 概要版(平成28年4月~6月期)

第145回 中小企業景況調査報告書(平成27年7月~9月期)

第145回 概要版(平成27年7月~9月期)

第144回 中小企業景況調査報告書(平成27年4月~6月期)

第144回 概要版(平成27年4月~6月期)

第143回 中小企業景況調査報告書(平成27年1月~3月期)

第143回 概要版(平成27年1月~3月期)

第142回 中小企業景況調査報告書(平成26年10月~12月期)

第142回 概要版(平成26年10月~12月期)

第141回 中小企業景況調査報告書(平成26年7月~9月期)

第141回 概要版(平成26年7月~9月期)

第140回 中小企業景況調査報告書(平成26年4月~6月期)

第140回 概要版(平成26年4月~6月期)

第139回 中小企業景況調査報告書(平成26年1月~3月期)

第139回 概要版(平成26年1月~3月期)

第138回 中小企業景況調査報告書(平成25年10月~12月期)

第138回 概要版(平成25年10月~12月期)

第137回 中小企業景況調査(平成25年7月~9月期)

第137回 概要版(平成25年7月~9月期)

第136回 中小企業景況調査(平成25年4月~6月期)

第136回 概要版(平成25年4月~6月期)

第135回 中小企業景況調査(平成25年1月~3月期)

第134回 中小企業景況調査(平成24年10月~12月期)